Integritetspolicy

Integritetspolicy Folkspels Spelombud


Folkspel Ideell Förening, org.nr. 802405-2063, Box 5, 433 21 Partille (”Folkspel”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi kan komma att hämta in från tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen, och arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

 1. VILKA PERSONER SOM VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM

  Vi behandlar personuppgifter om dig som representerar en förening (innefattande kontaktperson för ett specifikt idrottslag) avseende försäljning av Folkspels produkter.

 2. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM DIG SOM REPRESENTERAR EN FÖRENING ELLER ETT IDROTTSLAG

  1. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
   Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

   Kontaktuppgifter – namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, förenings- och lagtillhörighet m.m.
   Dokumentation/Korrespondens - e-postkorrespondens, beställningar, redovisning av returer respektive vinstinlösen, räkenskapsinformation m.m.

  2. Varför, enligt vilken laglig grund och hur länge vi behandlar dina personuppgifter

   För ingående och administration av avtal med förening samt leverans/retur av lotter m.m.

   Vi behandlar dina kontaktuppgifter samt dokumentation/korrespondens för att kunna ingå, administrera och hantera avtalet mellan oss och den förening du representerar, för att leverera beställda lotter, hantera returer och vinstinlösen samt för att i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot din förening. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot den förening du representerar samt att den är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt spellagstiftningen. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss finns det risk att vi inte kommer att kunna ingå, administrera och hantera ett avtal med den förening du representerar eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag, föreskrift och/eller tillstånd.

   Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med den förening du representerar.

   För marknadsföring och information

   Vi behandlar dina kontaktuppgifter, dock ej personnummer, för att skicka marknadsföring och information om produkter som din förening eller ditt idrottslag kan sälja samt hur produkterna ska hanteras. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra och informera om våra produkter till föreningar som försäljer våra produkter. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

   Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring och information under tiden du representerar föreningen och upp till ett år efter att vårt avtal med din förening har upphört.

   För bokföring och andra rättsliga förpliktelser

   Vi behandlar samtliga dina personuppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen för bokföringsändamål. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende bokföring. Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser som åligger oss, såsom för åtgärder under spellagstiftningen och tillstånd meddelade med stöd av denna samt åtgärder för kundkännedom m.m. enligt penningtvättslagstiftningen. Dessa rättsliga förpliktelser utgör laglig grund för vår respektive personuppgiftsbehandling.

   Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra förpliktelser enligt spellagstiftningen kommer att sparas i två år från startpunkten för tillståndet. Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål kommer att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då det räkenskapsår till vilket aktuell transaktion hör avslutades. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra förpliktelser enligt penningtvättlagstiftningen sparas i minst fem och max tio år från insamlandet.

   För att tillvarata Folkspels intressen vid eventuella rättsliga anspråk

   Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att vi ska kunna agera mot otillbörliga ageranden från en eller flera föreningar samt därutöver för att kunna säkerställa tillvaratagandet av våra rättigheter i förhållande till tredje part (dvs. framställa/försvara eventuella krav). Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

   Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk i enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål för vilka uppgifterna behandlas, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist då uppgifterna behandlas fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter/tvisten har avgjorts.

 3. TILL VEM VI LÄMNAR VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR VI BEHANDLAR DEM GEOGRAFISKT

  Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Som exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter kan nämnas samarbetspartners i samband med leveranser, tillsynsmyndighet för hantering av frågor kopplade till våra lotteritillstånd/spellicenser, myndigheter för att efterkomma förfrågningar, förelägganden eller beslut alternativt när så krävs för att tillvarata Folkspels intressen, advokatbyrå för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet, revisionsbyrå för hantering av redovisnings- och revisionsfrågor samt andra ekonomiska frågor kopplade till vår verksamhet, försäkringsgivare för administration och hantering av försäkringar, verksamhetskonsulter för genomförande av specifika uppdrag etc. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

  Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och våra instruktioner.

  Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att tillåta en omstrukturering, fusion, förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Folkspels tillgångar.

  Folkspel behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Folkspel att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

 4. LAGRINGSTID

  Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Lagringstiden för dina personuppgifter anges under respektive ändamål i punkt ‎2.2 ovan. Därutöver kan dina personuppgifter komma att sparas under längre tid än vad som anges i punkten ‎2.2 ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan till exempel innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 5. DINA RÄTTIGHETER

  När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i Dataskyddsförordningen.

  Information, tillgång, rättelse och radering m.m.

  Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

  Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför.

  Dataportabilitet

  Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

  Direktmarknadsföring

  Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta Folkspels Kundcenter. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

  Kommunikation

  Eventuell begäran skickar du till Folkspels Kundcenter.

  Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss så att vi kan hjälpa dig med svar och reda ut eventuella missförstånd. Du har också rätt att ge in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 6. KONTAKTUPPGIFTER

  Vid frågor om denna integritetspolicy eller vid frågor angående Dataskyddsförordningen, vänligen kontakta 

  Folkspels Kundcenter
  Telefonnummer: 0771-440 440
  E-postadress: kundcenter@folkspel.se

 7. ÄNDRING

  Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella ändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.