Hörselskadades Riksförbund

Om Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse.
HRF arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Tillsammans arbetar vi för att förverkliga vår vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Idag är vi drygt 23 000 medlemmar i över 170 föreningar, inom 22 distrikt från norr till söder i hela landet.

HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döva, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom.
Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

 

Det här gör Hörselskadades Riksförbund

  • HRF är en organisation i ständig utveckling, som ända sedan 1921 har verkat för att riva hinder och öppna dörrarna till en bättre framtid för hörselskadade, både i Sverige och i övriga världen. Det gör vi fram för allt genom att:
  • Påverka: HRF påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera. Vi talar om hur det är – och hur det borde vara. Vi väcker opinion och ger hörselskadade en stark röst i samhällsdebatten.
  • Upplysa: HRF sprider kunskap om hörselskadade och hörselskador. Vi gör undersökningar, klargör sammanhang och visar vägen till förbättringar. Som ett led i detta upplysningsarbete tar vi initiativ till och stödjer hörselforskningen. Vi ger också ut Auris, en tidskrift om och för hörselskadade.
  • Stödja: HRF stärker hörselskadade och deras familjer inom gemenskapen i våra föreningar och distrikt. Vi erbjuder också råd och stöd genom vår informationstjänst Hörsellinjen.

 

Till Hörselskadades Riksförbund

Tillbaka till medlemmar