Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS är ett handikappförbund som har till ändamål att aktivt stödja personer med funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter/dyskalkyli och deras anhöriga samt att tillvarata och bevaka deras intressen.

Dyslexiförbundet FMLS välkomnar personer med egna svårigheter, föräldrar och anhöriga samt andra som stöder förbundets målsättning. Förbundet har cirka 7.000 medlemmar i cirka 60 föreningar över hela landet.

Förbundet har en rådgivnings- och informationsverksamhet - Skrivknuten med stöd av Skolverket. Förutom rådgivning per telefon och personliga besök anordnas konferenser och föreläsningar/studiebesök.

Dyslexiförbundet FMLS ger ut tidningen Läs & Skriv med 4 - 6 nummer per år i en upplaga på 17-20.000 exemplar.

Fungerandemedier.se är en portal där förbundet tillsammans med andra organisationer och myndigheter utvecklar kunskap om hur medier är tillgängliga för personer med olika kognitiva förmågor.

Förbundet är en aktiv del av svensk funktionshindersrörelse, deltar i ett nordiskt samarbete och är medlem i European Dyslexia Association (EDA).

Vi stödjer aktivt personer med läs- och skrivsvårigheter

Dyslexiförbundet FMLS och dess föreningar har under 2018 tjänat:

4 891 :-

Läs mer om Dyslexiförbundet FMLS på http://www.dyslexi.org/