Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell organisation som arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft är riksomfattande, partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet startade 1988 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Vi arbetar för alla med förvärvad (icke medfödd) hjärnskada oavsett ålder eller skadans orsak.

 Förbundets syfte är:

  • Att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Vi följer och påverkar utvecklingen inom hjärnskaderehabilitering och övrigt samhällsstöd till personer som lever med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. Vi driver projekt, påverkar myndigheter och beslutsfattare både lokalt och nationellt. Vi svarar på remisser och lämnar yttranden. Vi samverkar med funktionshinderorganisationer och övriga som delar våra värderingar. Vi ingår i Handikapp­förbunden och den europeiska organisationen BIF (Brain Injured and Families)

  • Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Vi upplever att okunskapen om förvärvade hjärnskador är stor. Vi ger ut tidningen Hjärnkraft med 4 nummer per år, där vi beskriver hur det är att leva med förvärvad hjärnskada och hur anhöriga påverkas: Vi anordnar utbildningar riktat till de som arbetar inom området samt konferensenser och seminarier. Vi ger ut informationsmaterial och metodskrifter.

  • Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Hjärnkraft arbetar med stöd och rådgivning till enskilda. Främst läns- och lokalföreningar arbetar med det direkta stödet till medlemmarna genom att anordna mötesplatser där man kan träffa andra och dela sina erfarenheter. Vår erfarenhet är att en hjärnskada alltför ofta leder till att vänkretsen krymper och ensamheten blir en stor belastning. Vi anordnar också rikstäckande läger.

  • Att stimulera till förebyggande åtgärder.

Allt går inte att förebygga, men vi vet att cykelhjälm kan förebygga hjärnskador vid cykelolyckor. Likaså rekommenderar vi att vaccinera sig mot TBE. Vi driver också projekt för att förebygga våld, framför allt mot huvudet.  Tidigt insatta åtgärder vet vi är lönsamma.

Vi vill öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och dess föreningar har under 2018 tjänat:

69 703 :-

Genom Hjärnskadefonden pg 90 05 07-5 samlar vi in medel för att stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering och sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och deras konsekvenser. Vi delar ut stipendier i första hand till studier inom klinisk, patientnära forskning. Alla ansökningar granskas av ett medicinskt råd före beslut i förbundsstyrelsen.

Mer information finns på http://www.hjarnkraft.se/  ”Ett liv som räddas ska också levas”