Rädda Barnen

Rädda Barnen är en del av världens ledande barnrättsorganisation, Save the Children. Med FN:s Barnkonvention som grund arbetar vi i 120 länder för barns rätt att växa upp utan våld, övergrepp och kränkningar. I Sverige driver vi bland annat verksamheten High Five för alla barn och ungas rätt till en trygg idrottsmiljö fri från diskriminering och kränkningar.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för de barn som har det svårast. Vi arbetar för barns rätt att få skydd mot våld och övergrepp, rätt att äta sig mätta och få vård om de blir sjuka, rätt att ha en skola att gå till och rätt att få delta och ha inflytande i frågor som rör deras vardag. Vi ger direkt stöd till barn och deras familjer och vi driver långsiktiga utvecklings-program över hela världen för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt. Dessutom gör vi akuta humanitära insatser i krig och katastrofer.

Folkspel stödjer Rädda Barnens arbete i Sverige

Rädda Barnen är en medlemsorganisation med över 79 000 medlemmar. Till skillnad från andra barnrättsorganisationer har vi verksamhet i hela Sverige. Våra medlemmar ingår i någon av våra drygt 200 lokalföreningar och distrikt över hela landet. Vi har också en ungdomsrörelse, Rädda Barnens Ungdomsförbund, där medlemmarna är aktiva i lokala och nationella arbetsgrupper.

Sverige har förbundit sig att följa Barnkonventionen, men ibland brister samhället ändå när det gäller att ge det skydd, stöd eller rehabilitering som ett barn i en utsatt situation har rätt till. Därför finns Rädda Barnen. För oss är det en självklarhet att stå på barnens sida, bland annat när det gäller deras rätt till en trygg idrott, fri från diskriminering och kränkningar. Tack vare vårt samarbete med Folkspel får allt fler barn i Sverige en bra idrottsmiljö.

High Five – idrott för alla

Tillsammans med idrottsrörelsen är vi en stark aktör för barns rättigheter i idrottsföreningar runt om i landet. Sedan 2009 driver vi verksamheten High Five – idrott för alla, där vi uppmanar idrottsföreningar att skapa en trygg idrottsmiljö genom att ta fram handlingsplaner som ger beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar.

Som stöd för idrottsföreningarnas arbete med att skapa handlingsplaner finns Rädda Barnens enkla och konkreta arbetsmaterial ”Fem steg till en handlingsplan” som tar avstamp både i Barnkonventionen och idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill”.

Hur åstadkommer vi resultat?

Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problem för gott. Genom samarbeten med lokala organisationer ser vi till att kunskap och metoder finns för att säkra den framtida tillvaron för barnen och deras familjer. Vi ger stöd direkt till barn, samlar in fakta, lyssnar på barnen, och sprider våra erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör.

Vi kämpar för barns rättigheter, i Sverige och i världen.

Rädda Barnen och dess föreningar har under 2018 tjänat:

2 731 760 :-

Långsiktighet och lokala samarbeten röd tråd i vårt arbete

I Sverige bidrar våra medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta livräddande insatser, samtidigt som vi också där arbetar långsiktigt.

Allt vårt arbete sker i nära samarbete med våra medlemmar, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor

Läs mer om Rädda Barnen här: http://www.raddabarnen.se/

*Fotograf: Thomas Althin