Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung (tidigare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund) är en medlemsorganisation för personer som har hjärt- och lungsjukdomar och deras anhöriga. Vi jobbar för att alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas bästa möjliga vård, medicinering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser oavsett ålder, var du bor, könsidentitet, etnisk tillhörighet eller religion.

Vi vill att vårt samhälle ska vara ett samhälle för alla. Ett samhälle där var och en ska ha möjlighet till trygghet, stöd och ett bra liv. Därför deltar vi i samhällsdebatten genom opinionsbildning och ställer höga krav på att utvecklingen inom socialpolitiken och hälso- och sjukvården ska säkerställas. För att uppnå vår vision har vi fortgående dialoger med företrädare från riksdagen, departementen och den medicinska professionen. Vi engagerar även politikerna genom vår Hjärtemånad där vi genomför rundabordssamtal som följer hela vårdkedjan, från ambulans och dess responstider, till sjukhusens vård, rehabilitering och arbetet med att förebygga en ny hjärthändelse. Samtalen arrangeras runt om i landet i februari varje år.

En annan central verksamhet är livsstilsaktiviteter. Genom våra läns- och lokalföreningar erbjuder vi långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar. Det kan vara allt från motions- och träningsgrupper till rökavvänjning och föreläsningar. Vi har även skapat över 100 Hälsans Stig runt om i Sverige – en trygg och promenadvänlig slinga på tre till sex kilometer för att bidra till god hälsa.

Möten med andra människor är viktigt för ett snabbare tillfrisknande och betyder mycket för den mentala hälsan. Vi arrangerar resor, utflykter, teaterbesök, fester, promenader och andra aktiviteter som för ihop människor med liknande upplevelser. Hos oss hittar du samvaro och gemenskap - grundpelare för en ökad livskvalitet.

Genom vår forskningsfond stöttar vi även forskningen ekonomiskt. I första hand delas pengar ut till patientnära forskning med inriktning på rehabilitering och prevention. Vi genomför även egna forskningsprojekt. De senaste tio åren har vi delat ut närmare 20 miljoner kronor till olika projekt. Varje år presenteras resultaten i ett speciellt forskningsnummer av vår medlemstidning Status.

Riksförbundet HjärtLung är idag Sveriges näst största handikappförbund med 157 lokalföreningar och ca 41000 medlemmar.

Vi utbildar 4000 människor varje år i hjärt- lungräddning

Riksförbundet HjärtLung och dess föreningar har under 2018 tjänat:

1 955 807 :-

Varje år drabbar runt 10 000 människor av hjärtstopp utanför en sjukhusmiljö. Endast tre till fem procent överlever trots att 40 procent får någon slags behandling. Därför anser vi att det är viktigt att så många människor som möjligt behärskar hjärt-lungräddning. Vi utbildar cirka 4000 personer årligen och stödjer utvecklingen av fler hjärtstartare i samhället.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLung här: http://www.hjart-lung.se/