STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet är en ideell förening som är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Förbundet startades 1983 och har idag 72 föreningar spridda över landet med ca 10 000 medlemmar. Vi arbetar för helheten det vill säga från prevention till rehabilitering, anhörigstöd och forskning.

Mål för verksamheten är

  • Att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och skapa bättre levnadsvillkor för den som fått stroke och dennes närstående.

En viktig funktion för förbundet är att följa och påverka utvecklingen inom strokevården och handikappolitiken i Sverige. Förbundet deltar vid sammankomster med olika myndigheter, politiska partier och regeringen samt svarar på remisser och lämnar yttranden. Samverkan sker med andra handikapporganisationer samt att förbundet ingår i Handikappförbunden som består av 39 medlemsorganisationer. Även den internationella utvecklingen följs genom att förbundet är medlem och representant i SAFE, Stroke Alliance For Europe. 

  • Att verka för förebyggande åtgärder

En viktig uppgift är att arbeta preventivt så att färre insjuknar i stroke genom med att sprida kunskaper om hälsofaktorer och riskfaktorer. Detta görs bl.a. genom att sprida förbundets informationsskrifter, böcker, filmer, och medlemstidning samt via massmedia, föreläsningar och utbildningsdagar för vårdpersonal, politiker, och andra beslutsfattare.

  • Att den som fått stroke ska få en god vård, rehabilitering och eftervård samt god omsorg

Förbundet verkar för att den som fått stroke får en god vård och rehabilitering för att kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att närstående ska få ett gott stöd.

För att förbättra den vård, rehabilitering och omsorg som den enskilde får så har förbundet skapat en riktad strokekompetensutbildning till berörd personal inom hela vårdkedjan. 

  • Stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet

Förbundet har ett 70-tal föreningar väl spridda över hela landet. Genom föreningarna kan de som fått stroke samt deras närstående få stöd, gemenskap, få kunskap och var a med på olika aktiviteter.

  • Att sprida kunskap om stroke

Förbundet ger råd och stöd, samt svarar på frågor från enskilda som fått stroke och deras närstående i olika samhällsfrågor. Det är också vanligt att beslutsfattare, journalister, företagare och andra intressenter tar kontakt och rådgör med förbundet. Vi sprider också vår information genom böcker, film, foldrar och föreläsningar. Vi ger också ut en tidning fyra gånger per år.

I maj varje år genomförs dessutom Strokedagen som är en samlad insats då alla föreningar över hela landet är ute på gator och torg och informerar stroke.

 

 

Vi vill skapa bättre levnadsvillkor för de som fått stroke

STROKE-Riksförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

296 177 :-

STROKE-Riksförbundet driver insamling i Strokefonden med 90-konto samt förvaltar tre andra stiftelser och fonder. Ur dessa stiftelser och fonder delas årligen ut bidrag till forskning som relaterar till stroke. Under 2013 delar förbundet ut 3,2 mnkr i forskningsbidrag.

Mer information om verksamheten finns på förbundets hemsida. www.strokeforbundet.se