Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.

Vi arbetar intressepolitiskt för teckenspråkiga döva, på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer. Vi informerar allmänhet och påverkar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. Vi tar också upp frågor som rör svenskt teckenspråk och teckenspråkiga döva hos myndigheter och andra beslutsfattare. SDR behövs för att synliggöra teckenspråkiga döva, och teckenspråkets avgörande betydelse för tillgänglighet och delaktighet och ett gott liv.

SDR verkar inom alla sektorer i samhället, men särskilt kan nämnas:
* Teckenspråk redan i förskolan.
* Bättre skola/utbildning.
* Rätt till tolk när vi behöver.
* Bättre arbetsliv.
* Ökad delaktighet och tillgänglighet.
* Ökad kunskap om döva och teckenspråket.

Organisationen bildades den 26 februari 1922. Före bildandet av SDR fanns Dövstumföreningen i Stockholm som bildades år 1868 och så småningom bildades dövföreningar lite varstans i Sverige. 1919 tog Göteborgs Dövas Förening initiativet till bildandet av ett ”landsförbund” och 1922 bildades Svenska Dövstumförbundet. 1950 ändrades Svenska Dövstumförbundets namn till Sveriges Dövas Riksförbund. Svenska Dövstumförbundet var 1907 med och grundade Dövas nordiska råd.

Under flera år har SDR kämpat för teckenspråket.1981 tog Sveriges riksdag det historiska beslutet om att officiellt erkänna teckenspråket som dövas första språk. Sverige blev då det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Det svenska teckenspråket är ett av Sveriges språk, och infördes i språklagen år 2009, och fick en ställning motsvarande de fem nationella minoritetsspråken.

Det finns 35 dövföreningar i Sverige, med sammanlagt 4.093 medlemmar (2017) och 6 anslutna organisationer.

I nära samarbete med SDR finns, bland annat Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

SDR är från maj 2013 medlem i Federationen Lika Unika. SDR samarbetar med andra förbund, bland annat Synskadades Riksförbund (SRF), DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Hörselskadades Riksförbund (HRF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) samt internationella förbund som Dövas Nordiska Råd, European Union of the Deaf och World Federation of the Deaf.

Teckenspråket är ett officiellt erkänt språk

Sveriges Dövas Riksförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

44 541 :-

SDR:s vision

  • Svenskt teckenspråk är ett av Sveriges språk. Det ger oss full tillgänglighet till samhällets service; teckenspråkig barn-, social- och äldreomsorg, skola och arbetsliv, information, kultur och föreningsliv.
  • I Sverige ingår döva och hörselskadade som en naturlig del av samhället.
  • Döva barn har rätt till teckenspråk enligt lag. Skolans språkmiljö bidrar till en tvåspråkig utveckling.
  • Vi döva har rätt till tolk när vi behöver det.
  • Vi lever i full delaktighet i samhällets olika nivåer, på våra egna villkor, med vårt eget språk - teckenspråk.

Läs mer om Sveriges Dövas Riksförbund här: http://www.sdr.org/