PEP – Personer i politiskt utsatt ställning

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen.

Vad är en PEP?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Vad menas med familjemedlem eller känd medarbetare?

Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse, eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.