Barn iklädda blå matchkläder på en fotbollsplan slår armarna om varandra för att fira

Folkspels styrelse

Folkspels styrelse utgör hjärtat och navet i organisationen, och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de högt uppsatta målen om ansvarsfullt spelande och stöd till ideella föreningar.

Illustration i blått och rosa över fördelningen av män och kvinnor i Folkspels styrelse med en liten fördel män

Styrelsens storlek

Styrelsen består av en ordförande och sex ledamöter, varav ledamöterna är hälften är kvinnor och hälften män. De besitter en bred kompetens från olika branscher och områden, vilket säkerställer ett välgrundat och mångsidigt beslutsfattande.

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna arbetar i verksamhetens ledning. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen, men närvarar vid styrelsens sammanträden.

Ordförande

Anders Rydberg, Riksidrottsförbundet

Ledamöter

Cecilia Augustsson Edstam, Svenska Pistolskytteförbundet

Maria Bergström, MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund

George Rocksten, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Sture Olsson, Riksförbundet HjärtLung

Stefan Bessman, Riksidrottsförbundet

Inger Wikander, Sveriges Schackförbund

Vad gör en styrelse?

Folkspels styrelse har en central roll och ansvarar för att verksamheten når sina mål och bedrivs på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Genom strategiskt ledarskap, god ekonomisk förvaltning och aktivt engagemang i verksamheten skapar styrelsen en stabil grund för organisationens framgång och positiva påverkan på samhället.

Styrelsens arbete innehåller bland annat:

 • Strategi och inriktning:
  • Fastställa organisationens vision, mission och övergripande strategi
  • Utveckla och revidera verksamhetsplaner och budgetar
  • Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och stadgar

 • Ekonomi och finansiering:
  • Ansvara för organisationens ekonomiska ställning och hantera dess resurser på ett ansvarsfullt sätt
  • Fastställa budget och verksamhetsplan
  • Övervaka och utvärdera ekonomiska rapporter och resultat

 • Ledning och tillsyn:
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta VD:n
  • Övervaka och utvärdera verksamheten och dess resultat
  • Säkerställa att verksamheten har en god intern kontroll

 • Ansvarsfullt spelande och föreningsstöd:
  • I enlighet med Folkspels specifika inriktning, ansvara för att spelverksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och att överskottet går till att stödja ideella föreningar
  • Fastställa riktlinjer och kriterier för utdelning av bidrag
  • Besluta om ansökningar om bidrag från ideella föreningar

 • Representation och kommunikation:
  • Representera organisationen externt och internt
  • Kommunicera organisationens vision, mission och verksamhet till olika målgrupper
  • Främja samarbete med andra organisationer och aktörer 

Läs mer om Folkspel