Vad är en förening?

torsdag 22 september 2022

På Folkspel brinner vi för Sveriges föreningar - men vad betyder egentligen ordet förening? Kort sagt kan man förklara vad en förening är genom att beskriva det som en grupp personer som tillsammans delar och jobbar för något man vill åstadkomma eller har tankar och idéer kring. Man bildar då en förening för att tillföra medlemmarna i den något. Det kan vara allt från att skapa gemenskap, samlas kring en idrott, att utveckla bygden eller att tillsammans påverka i olika frågor som medlemmarna finner viktiga.

Tjejer som spelar fotboll. Vad är en förening.

Olika föreningstyper 

Men det finns många olika föreningstyper, även om de flesta har det vi nämner ovan gemensamt. Visste du exempelvis att det finns ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar? 

I denna artikel kommer vi att lista de vanligaste föreningsformerna för att lära oss allt om olika föreningstyper och vad som skiljer dem åt. 

Vad är en ideell förening?

En ideell förening eller organisation bedriver antingen ideell verksamhet eller har ett ideellt mål. Att verka för ideella syften kan exempelvis vara att jobba för sina medlemmars rättigheter och intressen eller för allmännyttiga ändamål. Det kan bland annat vara att motverka ekonomisk utsatthet i samhället. 

Ideellt arbete.

En ideell förening (eller organisation) kännetecknas också av att föreningen i sig inte har som första syfte att vara direkt ekonomisk. Den ideella föreningen får däremot gagna sina medlemmars ekonomiska intressen. Generellt sätt är den ideella föreningen en juridisk person. Ideella föreningar kan alltså bedriva viss näringsverksamhet om överskottet går till exempelvis idrottsverksamhet för ungdomar.  

Olika exempel på ideella föreningar är fackföreningar, kulturföreningar och idrottsklubbar. Och faktum är att vi, Folkspel, faktiskt är en ideell förening som verkar för föreningslivets ändamål. Bland våra medlemmar finns det en hel uppsjö av olika sorters riksorganisationer, allt från Hjärtebarnsfonden till Riksidrottsförbundet. Ganska unikt, tycker vi! 

Vad är en ekonomisk förening?Tjej som tränar karate.

En ekonomisk förening skiljer sig lite från den ideella eftersom den framför allt syftar till att driva ekonomisk verksamhet som medlemmarna i föreningen deltar i och drar ekonomisk nytta av.  

Man kan beskriva det som att man som medlem i en ekonomisk förening är medlem just för att tjäna pengar. Det kan exempelvis vara att man som medlem får ett bättre pris, sänkta kostnader eller till och med att man får en anställning. Men ekonomiska föreningar kan ha andra syften också, men ett krav är att det främsta syftet är av ekonomisk karaktär. 

Exempelvis är bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar exempel på ekonomiska föreningar. 

Vad är en samfällighetsförening? 

Det är inte ovanligt att flera fastigheter gemensamt äger och underhåller ytor som man delar på. Sånt brukar man kalla för samfälligheter. För att skötseln och driften av dessa ska fungera smidigt behöver man en samfällighetsförening.

En samfällighetsförening är alltid en juridisk person och den måste registreras hos Lantmäteriet. Det finns flera lagar som reglerar bildandet av en samhällighetsförening, bland annat samfällighetslagen men även lagar som Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen sätter upp ramverk och regler för hur samfällighetsföreningar ska hanteras. Det finns alltså en hel del regler som samfällighetsföreningar måste förhålla sig till, exempelvis så får en styrelse i en samfällighetsförening inte fatta beslut som går utanför samfällighetsföreningens ändamål. Vilket syfte man har ska framgå tydligt i samfällighetsföreningens stadgar. Styrelsen i en samfällighetsförening har alltså inte vilka befogenheter som helst.

Så, för att sammanfatta vad är en samfällighetsförening är och vad är en samfällighetsföreningens ansvar är så kan man säga att en samfällighetsförening bildas för att effektivt och säkert kunna sköta och omhänderta gemensamma anläggningar.

Samfälligheter, sådana gemensamma anläggningar, kan vara allt från vägar till lekplatser, garage, båtbryggor eller parkeringsplatser. 

 

Det var allt om olika föreningstyper för detta inlägg. Kanske blev du mer nyfiken på föreningsläsning? Läs gärna vår guide om att starta en förening eller vad som krävs för att söka bidrag till din förening.