Hästridning en vacker höstdag. Hästridning en vacker höstdag.

Hållbarhet

Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling

 • Folkspel ska med hjälp av starka produkter – säkra och utveckla folkrörelsernas möjlighet att öka sin intjäningsförmåga.
 • Folkspels uppdrag – att skapa affären och möjliggöra för Sveriges föreningar att generera pengar till sin verksamhet.
 • Folkspels varumärkeslöfte – Vi ger Sveriges föreningar Växtkraft.
 • Folkspels Varför – Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

När man pratar hållbarhet tänker många på klimat och miljö. Det gör vi med. Att bidra till minskade klimatavtryck och bättre miljö är centralt för oss på Folkspel och det arbetet pågår oavbrutet bl. a genom våra policys. Se nedan ett axplock.

 • Tjänsteresepolicy
 • Tjänstebilspolicy
 • Inköpspolicy
 • Allmän miljöpolicy
 • Marknadsföringspolicy

All personal på Folkspel har tillgång och kunskap om dessa policys och dess processer.

 

Men, vad innebär hållbarhet förutom klimat och miljö?

Konkret finns det tre definierade områden: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

En hållbar organisation är en organisation där miljöhänsyn, socialt engagemang och ekonomisk effektivitet förenas – att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, människa och samhälle.

För oss är hållbarhet både stort och smått. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Vi tänker att hållbarhet är lika mycket människors attityder och beteenden som det är miljö, samhällsutveckling och ekonomiska aspekter.

Vi väljer att vara en aktiv del på många nivåer genom att ge ekonomiska förutsättningar för föreningar och organisationer att skapa ett än bättre Sverige.

Vi utgår från tre områden som speglar vår verksamhet.

 1. Bygga det engagerade civilsamhället
 2. God affärsetik
 3. Ansvarsfull marknadsföring

Tre områden som även speglar sig i våra kärnvärden för varumärket Folkspel – Gemenskap, Ansvar och Passion. Hållbarhet är plattformen där vi tar avstamp i allt vi gör.

 

Social hållbarhet – ett engagerat civilsamhälle

Vi på ideella Folkspel är övertygade om att ett levande föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

Som ett lag skapar vi växtkraft i rollen som föreningslivets eget spelbolag genom att ge ekonomiska förutsättningar där allt överskott går tillbaka till det unika svenska föreningslivet. Läs mer om Folkspel här.

 

Delaktighet är vårt ledord

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant där alla känner sig delaktiga. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa miljöer och sammanhang där människor trivs och mår bra, där mänskliga rättigheter står i fokus och där det finns förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Social hållbarhet kan inbegripa allt från barns rättigheter att utrycka sig till personalfrågor och att ge förutsättningar för ett aktivt liv som skapar välmående.

I detta arbete finns ingen mall att kopiera och återanvända, det handlar om att i alla lägen ge alla möjligheter utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall.

Ett Sverige där alla får vara med och som bygger ett hållbart och starkt civilsamhälle.

Om våra 71 medlemmar

 

Affärsetik – vi följer spelreglerna

Att området för affärsetik är högt prioriterat hos oss är en självklarhet.

I egenskap av föreningslivets eget spelbolag är god affärsetik A och O där efterlevnad av lagar och regler bara är början.

Vår kultur är präglad av respekt, tillförlitlighet, transparens och etiskt agerande. Ett kvitto på det är våra framgångar under snart 30 år på marknaden.

En hög etisk standard är grunden för omvärldens förtroende och anseende.

Affärsetik är de etiska och moraliska principer som vägleder oss i vårt dagliga arbete; lagar, regler och riktlinjer som våra normer och värderingar. Principer som vi alla utgår från och som samlar oss som grupp. Ger färdriktning, och trygghet. Både internt och externt.

Det handlar om att se till så att arbetet är förankrat i Folkspels vision, strategi, mål och värderingar.

 

Vårt arbete med affärsetik

 • Folkspels strategi för etik och efterlevnad ligger till grund för årliga handlingsplaner.
 • Folkspels inköpspolicy säkerställer säkra och korrekta inköp. Inköp ska präglas av ett miljötänkande vilket innebär att miljökrav ska ställas om det är möjligt och relevant för det man beställer och står i proportion till värdet av det man beställer.
 • Upprättar tydliga policys och riktlinjer, bland annat Code of Conduct för medarbetare och leverantörer där samtliga medarbetare utbildas under sin första månad som anställda.
 • Samtliga policys och riktlinjer är lättillgängliga för medarbetarna och andra berörda intressenter.
 • Genomför utbildningar för medarbetare, chefer, styrelsemedlemmar och medlemmar kring affärsetiska frågor och företagets värderingar.
 • Ser till så att det finns en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för uppföljning.
 • Våra medarbetare uppmanas att rapportera misstänkta fall av regelbrott eller oetiskt beteende.
 • Folkspel är ett certifierat spelbolag och agerar under speltillstånd utfärdat av Spelinspektionen. Spelinspektionen genomför regelbundna kontroller att vi följer samtliga regler och lagar samt följer de restriktioner som finns utfärdat i speltillståndet.

 

Ansvarsfull marknadsföring – med kunden i fokus

Vi säkerställer att vår marknadsföring är ansvarsfull genom att vara transparenta i alla led, och är öppna för all form av granskning. Det som driver oss är vårt engagemang för en hållbar utveckling som ger Sveriges föreningsliv och organisationer ökad växtkraft.

Att ta ansvar på riktigt handlar för oss om att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar förutom att följa regler, lagar och riktlinjerna för marknadsföring från Spel­branschens Riksorganisation (SPER) även om vad vi säger och hur vi för fram våra budskap.

Och, på vilka hållbara sätt vi kommunicera med vår omgivning. Genom åren har vi blivit mer och mer digitala, där kommunikationen sker via olika digitala plattformar vilket minskar miljöbelastningen. Vi erbjuder även prenumerationer och digitala lotter, och utvecklingen här fortsätter med nya spännande produkter.

 

Vi lyfter fram Eldsjälarna

Varje vår arrangerar vi tävlingen Årets Eldsjäl. Tävlingen avslutas med Eldsjälsgalan där vi hyllar just eldsjälar inom föreningslivet och bland organisationer som alla bidrar med så mycket. Vardagshjältar som skapar ett levande föreningsliv, ett blomstrande civilsamhälle genom sitt engagemang.

Vi lyfter löpande fram deras fantastiska insatser under hela året genom goda exempel i vår kommunikation och genom att belysa viktiga samhällsfrågor kopplat till hälsa, aktivitet, inkludering, jämlikhet och gemenskap.

Syftet är att sprida kunskap om hur överskottet från våra produkter kan göra skillnad och skapa ett starkare Sverige där alla får vara med.

 

Attraktiv arbetsgivare

Oavsett hur man arbetar med frågan har alla arbetsgivare ett varumärke som byggs av en mängd olika faktorer. Folkspel arbetar strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare och vi kopplar dessa strategier och handlingsplaner till våra verksamhetsmål.

Employer Branding täcker faktorer som marknadsföring och budskap om Folkspel som arbetsgivare, men vi blir inte en attraktiv arbetsgivare genom intressanta och lockande budskap i sociala media. Arbetet börjar inifrån organisationen genom att vara en god och intressant arbetsgivare. Att följa alla regelverk, att ha alla policyer på plats och att erbjuda goda personalförmåner är grunden. Att utveckla och utmana personalen är en annan viktig faktor. A och O är för arbetsgivarvarumärket är ett väl fungerande ledarskap.

Viktiga parametrar för Folkspel:

Kultur - vi rekryterar rätt kompetens – och rätt person - medarbetare som trivs med Folkspels kultur. Fokus på kommunikation om våra mål och policyer för att få samförstånd kring vad som gäller på Folkspel.

Utveckling - vi vill kunna erbjuda utmaningar och utveckling för våra medarbetare.

Ledarskap - vi ser till att vi har ledare med intresse för ledarskap och respekt för sina medarbetare. Viktigt att ledarna har bra stöd i sitt arbete och sin utveckling.

Goda förmåner – vi erbjuder bra förmåner och god flexibilitet för medarbetarna.

Till jobba på Folkspel

 

Till Folkspels hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020/2021