Ett barn iklädd klättringsutrustning som klättrar på en klättervägg

Hållbarhet – en viktig fråga för Folkspel

För oss är hållbarhet både stort och smått och vi tror att det är lika mycket människors attityder och beteenden som det är miljö, samhällsutveckling och ekonomiska aspekter. För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena miljö och klimatansvar, socialt engagemang och jämställdhet och samhällsengagemang och ansvarsfullt uppförande. På Folkspel tar vi ansvar för att erbjuda underhållning på ett hållbart sätt. Vi är medvetna om att spel kan utgöra en risk för vissa personer och vi tar detta på största allvar. Därför integrerar vi hållbarhetstänk i allt vi gör, från produktutveckling till marknadsföring och kundservice.

Folkspels fokus inom hållbarhet

För att kunna rikta våra hållbarhetsinitiativ har vi delat in arbetet i tre fokusområden. Dessa områden är noga utvalda med hänsyn till vad som är mest betydelsefullt för oss och för vår omvärld.

Miljö och klimatansvar

Hållbara produkter

Vi utformar våra produkter med omsorg för att minimera riskerna för spelmissbruk. Vi har till exempel infört spelgränser, informationskampanjer och verktyg för självtest. Genom att främja en ökning av lotter och spel som distribuerats digitalt minskar Folkspel den negativa påverkan på miljön, vilket är ett steg mot att minska pappersanvändning och främja hållbar digital underhållning.  

Hållbart resande

Folkspel arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan genom att minska antalet tjänstemil, främja tågresor i stället för flyg, och därigenom bidra till en lägre klimatpåverkan inom företagets verksamhet. 

Socialt engagemang och jämställdhet

Livslångt lärande

Folkspel stödjer sina anställda genom att erbjuda möjligheter till livslångt lärande, vilket främjar deltagande i arbets- och samhällsliv. Detta initiativ är en del av företagets arbetsmiljöarbete och ledarskapsutveckling.

Jämställt ledarskap

Folkspel strävar efter ett jämställt ledarskap och tror att detta utgör en grundläggande faktor för ett framgångsrikt och inkluderande företagsklimat. Företaget arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning på alla nivåer, med särskild inriktning på att nå 50/50 på chefsnivå. 

Samhällsengagemang och ansvarsfullt uppförande

Bidrag till föreningslivet

Folkspel är ett ideellt spelbolag och allt överskott går tillbaka till svenska föreningslivet. Överskott vi delar ut bidrar till att föreningar kan skapa miljöer och sammanhang där människor trivs och mår bra. Vi stöder det samlade föreningslivet, som historiskt har spelat en viktig roll för demokratiseringen av det svenska samhället.

Leverantörsansvar

Samtliga leverantörer åläggs att signera Uppförandekoden, där de förbinder sig att följa Folkspels krav på etiskt och ansvarsfullt uppförande. Detta initiativ säkerställer att företagets leverantörskedja upprätthåller höga standarder för företagsansvar och affärsetik. 

Läs mer om Folkspel