Motivationsstödjande ledarbeteenden

I en värld där engagemang och motivation kan vara avgörande för att bygga starka föreningar, är det viktigt att utforska de faktorer som skapar en inspirerande och motiverande miljö.

Därför är ledarskap inom föreningslivet så viktigt

Varför är då det motiverande ledarskapet så viktigt inom föreningslivet? Jo, därför att:

  • Motiverande ledarskap inom föreningslivet spelar en avgörande roll för att främja deltagande bland medlemmarna. Genom att skapa en positiv och inspirerande miljö kan ledarna locka och behålla medlemmarnas intresse och engagemang över tid.
  • Motiverande ledare kan hjälpa till att bygga starka relationer och gemenskap inom föreningen. Genom att visa uppskattning, ge stöd och vara lyhörda för medlemmarnas behov och önskemål skapar de en atmosfär av tillit och samhörighet.
  • Motiverande ledarskap stimulerar medlemmarnas personliga utveckling och tillväxt. Genom att erbjuda utmaningar, möjligheter till lärande och individuell uppmuntran kan ledarna bidra till att varje medlem når sin fulla potential och uppnår personliga mål.
  • Motiverande ledare fungerar som förebilder och inspirationskällor för medlemmarna. Genom att visa entusiasm, passion och dedikation för föreningens syfte och värderingar, kan de inspirera andra att också vara engagerade och aktiva inom föreningslivet.
  • Motiverande ledarskap ger medlemmarna en känsla av ägarskap och delaktighet. Genom att involvera dem i beslutsprocesser, uppmuntra deras idéer och ge dem möjlighet att påverka föreningens verksamhet, skapar motiverande ledare en känsla av att varje individ har en viktig roll att spela och att deras röster blir hörda.

motivationsstodjande-ledarbeteenden-819x478.jpg

Få tips från och råd två engagerade ledare

Vi har haft förmånen att intervjua Erica och Oscar, två engagerade ledare inom sina respektive föreningar och deltagare i ledarskapsprogrammet Eldsjäl 2.0, för att höra deras åsikter om viktiga faktorer för att skapa en motiverande miljö. Häng med!

Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för att skapa en motiverande miljö i en förening, och hur har ni implementerat dessa faktorer i er ledarskapsstil?

För Erica är det gemenskapen och glädjen för rörelse som är det absolut viktigaste och hon trycker även på hur viktigt det är att alla känner sig sedda och som en del av gemenskapen.

"För mig är rörelseglädjen och gemenskapen viktigast. Träningen ska vara en fri och rolig plats att komma till, utan prestationskrav på vare sig resultat eller dig som person. Därför är det bra att ge alla en chans att lära känna varandra genom kreativitet, samtal och samarbetsövningar. Det är också viktigt att alla i gruppen får känna sig sedda och uppskattade. Ibland kan det räcka med ett hej, ett leende eller en fråga om hur någons dag har varit."

Även Oscar menar att gemenskapen är en nyckelfaktor i att skapa en motiverande miljö.

"Jag skulle säga att det mest framstående begreppet som karaktäriserar vår förening är bredden och gemenskapen vilka båda bidrar till en motiverande miljö generellt. Bredden i föreningen skapar mångsidighet och det finns plats för alla att utvecklas, vilket förkroppsligas av ledare som är där för att utveckla individen och sig själv. Vi ser också att våra ledare lever våra värdegrunder kring gemenskap och bredd i sätten de agerar innan, under och efter träningar. Det gör att värdegrunden inte är ord på papper utan praktiseras i verksamheten."

Hur har ni hanterat utmaningar eller motgångar i er förening och hur har ni kunnat fortsätta att motivera era medlemmar under dessa perioder?

"Till att börja med, när de allra flesta, om inte alla, delar vår värdegrund och det finns starka relationer mellan medlemmar och ledare kan man vara transparent och öppen i kommunikationen vilket gör utmaningar och motgångar lättare att identifiera och hantera." berättar Oscar och fortsätter: "Den direkta kommunikationen mellan missnöjda medlemmar och ledare i föreningen gör att utmaningar kan lösas snabbt, vilket i sin tur gör att motivationen inte avtar eller försvinner."

Han fortsätter med att påvisa hur viktigt det är att man känner sig lyssnad på och att man som ledare uppmuntrar till att göra sin röst hörd.

"Ur ett ledarperspektiv, som tränare eller styrelse, är vi måna om att se alla medlemmar och lyssna till förslag eller motgångar. Även om motgångar inte hanteras direkt finns därav en försäkran om att man som medlem blivit hörd, nästa steg är att som ledare se till att det sker förändring. Det är för medlemmarna som vi leder verksamheten och det är deras deltagande som utformar den."

Erica vill betona vikten av att veta varför man gör det man gör.

"Jag upplever att det är viktigt att gå tillbaka till varför man gör det man gör. Som att vi tränar tillsammans för att vi uppskattar idrotten och gemenskapen som finns i föreningen, inte för att uppnå ett visst tävlingsresultat.

Det är också viktigt att inte vara rädd för motgångar. Med ingången att 'problem är till för att lösas' känns utmaningarna inte lika stora. Genom ärlighet och en optimistisk inställning och stundtals mycket arbete går det att fortsätta verksamheten även under tuffare perioder."

På vilket sätt har ni sett er ledarskapsstil påverka föreningens kultur och vilka konkreta exempel kan ni ge på hur denna kultur har bidragit till framgång för föreningen?

"Jag är uppvuxen med idrotten och föreningslivet som min andra familj. Träningarna har varit organiserade med gemensam uppvärmning, övningar och lekar. Det är något jag inspireras av i min ledarskapsstil." berättar Erica.

erica-karlstrom-ledarskap-817x478.jpgErica Karlström berättar om hennes ledarskap inom föreningslivet

Erica menar också att komma till träningen ska vara mer än att materialet för att utöva sporten finns tillgängligt att använda.

"Som aktiv ska du komma till en grupp som ser dig, där du får lov att vara dig själv och kan utvecklas i din egen takt. Det är viktigt att de aktiva har en eller flera ledare att vända sig till med frågor och funderingar. Bara det senaste året har nya träningsgrupper skapats inom pingissektionen i vår förening, och flera av de erfarna spelarna från tidigare år har fått möjligheten att prova på och utvecklas i ledarrollen. Vi växer tillsammans och skapar positiva minnen för livet. Det ger sann laganda."

"I min förening vill man dansa, där lämnar man lokalen med ett leende på läpparna och med en längtan att komma tillbaka - och våra ledare spelar en stor roll i att det är så. Ledarna är de som sprider vår värdegrund och föregår som exempel." börjar Oscar med att svara och lägger sedan till:

"Jag skulle vilja påstå att våra ledare gör ett sådant fantastiskt arbete att känslan av gemenskap och bredd i danslokalerna är tydligare än ord på ett papper i handen hos en läskunnig person. Till sist är vår ordförande väldigt tydlig med att engagemang bygger på vilja och inte tvång vilket smittas av i föreningen som skapar en framåtsyftande motiverande kultur. I sin tur startar det en kedjereaktion där ledare trivs och utvecklas, som behåller medlemmar och skapar hållbarhet på sikt."

Motiverande ledarskap är en nyckelfaktor för ett lyckat föreningsliv

Sammanfattningsvis är motiverande ledarskap en nyckelfaktor inom föreningslivet för att skapa en levande och engagerad medlemsbas. Genom att inspirera, stödja och involvera medlemmarna kan motiverande ledare främja deltagande och skapa en meningsfull och berikande föreningsupplevelse för alla involverade.

Heja landets alla härliga ledare som gör så mycket för vårt föreningsliv!